หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ประวัติองค์กร ผังโครงสร้างการบริหาร

         บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัดเป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจโดยให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีทุกประเภท โดยเมื่อปี พ.ศ. 2544 คุณศรีศักดิ์  เสนอศักดิ์ ได้ก่อตั้งคณะบุคคลเสนอศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา เพื่อรับจดทะเบียนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีต่อมาชื่อเสียงของกิจการเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในความรู้ทางวิชาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 14 มกราคม 2545 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น “บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหาร และนำไปสู่การกระจายตัวของเครือข่ายธุรกิจวิชาชีพครบวงจร ต่อมาได้เพิ่มทุนขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4,100,000 บาท  โดยมีบริการของบริษัท และการใช้บริการ มีดังนี้ :-

  • ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท รวมถึงใบทะเบียนการค้าทุกชนิด
  • ให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี
  • ให้บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
  • ให้บริการจัดทำและยื่นแบบภาษี ทุกประเภท
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express สำหรับทุกธุรกิจ
  • ให้บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี
  • ให้บริการจัดอบรมความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่

     

 

----------------------------------------------

นโยบายคุณภาพการบริการ

“ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความจริงใจ” 

----------------------------------------------

ความหมาย : การบริการบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี มีลูกค้าที่ดี มีพนักงานที่ดี บริการที่มีคุณค่าและจริงใจ และมีการกำกับดูแลที่ดี