ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจโดยให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีทุกประเภท เมื่อปี พ.ศ. 2544 คุณศรีศักดิ์ เสนอศักดิ์ ได้ก่อตั้งคณะบุคคลเสนอศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา เพื่อรับจดทะเบียนและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ซึ่งต่อมาในวันที่ 14 มกราคม 2545 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น "บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัด" ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4,100,000 บาท

OUR SERVICES
บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัด
TEL : 081-9691331